Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Mrozek Robert EUROSIM3 P.P.H.U.
mające zastosowanie w obrocie profesjonalnym (B2B)
dla przedsiębiorców nabywających produkty i usługi
obowiązują od dnia 20.07.2021 r.
§ 1
DEFINICJE
Ilekroć niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają poniżej wskazane pojęcia, należy im
przypisać następujące znaczenie:
1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mrozek
Robert EUROSIM3 P.P.H.U.; NIP: 6841728826; REGON: 180146729; adres miejsca
wykonywania działalności: ul. Generała Leopolda Okulickiego 3, 38 – 400 Krosno;
adres do doręczeń: ul. Jana Pawła II, nr 16, 38 – 406 Odrzykoń;
2. Kupujący – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową, składające zamówienie lub kupujące Produkty u Sprzedawcy;
3. Strony – Sprzedawca i Kupujący zwani łącznie;
4. Strona – Sprzedawca lub Kupujący zwani osobno;
5. Produkty – wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży, jak również wszelkie
usługi świadczone akcesoryjnie do sprzedaży produktów przez Sprzedawcę na rzecz
Kupującego;
6. Produkty Specjalne − Produkty wytworzone przez Sprzedawcę na specjalne życzenie
Kupującego, które nie są na co dzień dostępne w asortymencie Sprzedawcy, posiadające
indywidualne cechy i właściwości, określone przez Kupującego;
7. Umowa handlowa – umowa sprzedaży, dostawy, o współpracę, partnerska i inna
zobowiązująca Sprzedawcę do przeniesienia na Kupującego własności i wydania mu
Produktów, zaś Kupującego do odebrania Produktów i zapłaty za nie ceny;
8. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Produktów Sprzedawcy, sporządzony przez
Sprzedawcę;
9. OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Sprzedawcy mające zastosowanie w
obrocie profesjonalnym (B2B) dla przedsiębiorców nabywających Produkty
Sprzedawcy;
10. Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. OWH stanowią ustalony przez Sprzedawcę wzorzec umowy w postaci ogólnych
warunków umownych w rozumieniu art. 384 i nast. k.c. i są powszechnie stosowane
przez Sprzedawcę.
2. OWH stanowią integralną część umów handlowych (jako załącznik do nich lub przez
powołanie się w nich na treść OWH) oraz ofert i innych zaproszeń do zawarcia umowy
(przez powołanie się w nich na treść OWH).
3. OWH wiążą zarówno Kupującego, jak i Sprzedawcę, o ile Strony nie uzgodnią wyraźnie
odmiennych postanowień. W tym zakresie wszelkie odstępstwa, zmiany, dodatkowe
uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia postanowień niniejszych OWH
wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a w
szczególności w Umowie handlowej zawartej pomiędzy Stronami. W przypadku
rozbieżności między postanowieniami OWH i postanowieniami pisemnymi (m.in.
umowy) Stron, znaczenie rozstrzygające mają pisemne postanowienia (m.in. umowy).
4. Sprzedawca podaje OWH do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich treści
na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://eurosim3.pl co jest
równoznaczne z udostępnieniem OWH Kupującemu przed zawarciem umowy, jeśli
Strony nie zawarły Umowy handlowej, do której OWH stanowią załącznik. Odwołania
do treści OWH mogą znajdować się ponadto m.in. w ogłoszeniach, folderach
reklamowych, cennikach, ofertach i innych.
5. OWH wiążą wyłącznie Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego. OWH nie mają zastosowania do umów zawieranych
przez Sprzedawcę z konsumentami (tj. zgodnie z art. 221 k.c. z osobami fizycznymi
dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
działalnością gospodarczą lub zawodową), ani z innymi podmiotami nie będącymi
przedsiębiorcami.
6. Sprzedawca nie jest związany żadnymi ogólnymi warunkami handlowymi stosowanymi
przez Kupującego, chyba, że Strony postanowią inaczej w formie pisemnego
porozumienia.
§ 3
ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostaje zawarta przez:
a) podpisanie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym Umowy handlowej lub
b) złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie przyjęcia tego
zamówienia przez Sprzedawcę, bez konieczności zawierania Umowy
handlowej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, jak również zawiadomienia czy oświadczenia
dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem
nieważności sporządzone w formie pisemnej.
3. Oferta sprzedaży wyrobu i/lub świadczenia usług może być sporządzona w formie
pisemnej i doręczona Kupującemu pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście. Ważność
danej oferty jest wyszczególniona bezpośrednio w ofercie.
4. W celu zawarcia umowy handlowej Kupujący składa pisemne zamówienie opatrzone
pieczęcią firmy, datą, podpisem osoby zamawiającej wraz z dopiskiem, iż: „Kupujący
oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje Ogólne Warunki Handlowe Mrozek Robert
EUROSIM3 P.P.H.U., stanowiące integralną część umowy”. W przypadku, gdy
Kupujący składa zamówienie na swoim formularzu (np. wygenerowanym z systemu),
to dopisek o zapoznaniu się i akceptacji Ogólnych Warunków Handlowych umieszcza
w treści korespondencji e-mailowej dotyczącej umowy lub nawet pośrednio z nią
związanej.
5. Zawarcie umowy handlowej przez Sprzedawcę wymaga potwierdzenia przyjęcia
zamówienia w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przy czym
brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż nie zostało ono przyjęte i nie
wiąże Sprzedającego. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza, że
Sprzedający skutecznie otrzymał zamówienie oraz iż przyjmuje je do realizacji. Samo
złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego
odpowiedzi nie oznacza milczącego (dorozumianego) otrzymania zamówienia i
przyjęcia go do realizacji.
6. W przypadku podjęcia negocjacji przez Kupującego ze Sprzedawcą w celu zmiany
pierwotnej oferty Sprzedawcy kontroferta Kupującego lub proponowane przez niego
zmiany będą wywoływały skutek prawny dopiero wtedy, gdy Sprzedający wyrazi zgodę
na proponowane zmiany w formie pisemnej, co oznacza, że do czasu uzyskania zgody
na wprowadzenie zmian Strony związane są pierwotną ofertą złożoną przez
Sprzedawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości obowiązuje domniemanie, iż Strony
wiąże pierwotna oferta Sprzedawcy.
7. W przypadku, gdy dostarczona wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna odbiega
od treści oferty, wówczas w związku z realizacją zamówienia rozstrzygające znaczenie
ma dokumentacja techniczna. W sytuacji, gdy dokumentacja techniczna zawiera błędy,
jest niekompletna lub nieczytelna, wówczas Sprzedawca nie jest związany terminem
realizacji zamówienia, a czas do jego realizacji biegnie na nowo od daty dostarczenia
Sprzedawcy prawidłowej pod względem merytorycznym, kompletnej oraz czytelnej
dokumentacji technicznej. Jeżeli Kupujący pomimo dwukrotnych wezwań nie
przedłoży prawidłowej pod względem merytorycznym, kompletnej i czytelnej
dokumentacji technicznej, wówczas Sprzedawca nie jest związany treścią zamówienia,
a dotychczas wpłacona przez Kupującego kwota na poczet świadczenia nie podlega
zwrotowi.
8. W przypadku pierwszej transakcji z odroczonym terminem płatności Kupujący jest
zobowiązany przedłożyć Sprzedawcy dokumenty rejestrowe dotyczące wykonywanej
działalności gospodarczej Kupującego oraz pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
9. Wszelkie porozumienia, przyrzeczenia, gwarancje oraz zmiany umowy handlowej
składane przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy, w toku
negocjacji lub w związku ze złożoną ofertą nie są wiążące i wymagają pisemnego – pod
rygorem nieważności – potwierdzenia przez osoby upoważnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
10. Cena zamówionych Produktów jest ustalana na podstawie:
a) Cennika Sprzedawcy, przedstawionego Kupującemu na jego życzenie,
b) odrębnej oferty Sprzedawcy przedłożonej Kupującemu na jego życzenie,
c) negocjacji Stron, których ustalenia zostaną potwierdzone na piśmie.
11. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację ceny, którą wskazano w ofercie. Cena
podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym. Cena nie
obejmuje kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że z oferty wynika inaczej.
12. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których należy doliczyć
podatek od towarów i usług według stawki obowiązujących w dniu wystawienia faktury
VAT.
13. W przypadku wskazania ceny w walucie obcej, obowiązuje przelicznik zgodny ze
średnim kursem walut Narodowego Banku Polskiego danej waluty, w której wyrażono
cenę według stanu na dzień dokonania zapłaty, którym jest dzień uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
14. W przypadku dostaw długookresowych tj. takich, których czas dostawy szacuje się
powyżej 1 miesiąca od daty złożenia zamówienia, w razie znaczącego wzrostu cen
spowodowanego warunkami gospodarczymi, na które Sprzedający nie miał wpływu
(np. zmiana cen stali, zmiana siły nabywczej pieniądza), a które to okoliczności mają
istotny wpływ na poziom ceny, Sprzedający ma prawo do samodzielnej korekty
uzgodnionej ceny polegającej na podwyższeniu ceny o 25% wartości pierwotnie
złożonego zamówienia. Uprawnienie powyższe przysługuje Sprzedawcy również w
przypadku wzrostu kosztów produkcji lub kosztów zakupu towaru od swoich
dostawców w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.
15. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, znajdujący się w Krośnie,
ul. Okulickiego 3, 38-400 Krosno.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania upustów, rabatów i
organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Produktami.
17. Jeżeli zapłata ceny została odroczona w czasie, Sprzedawca może żądać od Kupującego
zabezpieczenia zapłaty m.in. w formie:
a) przedpłaty całej ceny lub jej części,
b) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,
c) poręczenia,
d) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
e) innego odpowiedniego zabezpieczenia wykonania umowy.
§ 4
PRODUKTY SPECJALNE
1. Kupujący, przez pisemną umowę ze Sprzedawcą, może ustalić, że przedmiotem
zamówienia będą Produkty Specjalne. W pisemnej umowie Strony ustalą wszelkie
szczegóły realizacji zamówienia na Produkty Specjalne, w tym cenę.
2. W przypadku chęci zamówienia Produktu Specjalnego, Kupujący musi przedłożyć
Sprzedawcy szczegółową specyfikację (dokumentację techniczną) i/lub egzemplarz
modelowy (wzór), na podstawie których ma być wyprodukowany Produkt Specjalny.
3. Odpowiedzialność za specyfikację (dokumentację techniczną) i/lub egzemplarz
modelowy (wzór) Produktu Specjalnego ponosi Kupujący.
4. Na podstawie dostarczonych przez Kupującego specyfikacji (dokumentacji technicznej)
i/lub egzemplarza modelowego (wzoru) Produktu Specjalnego, Sprzedawca
wyprodukuje Produkt Specjalny, który podlega akceptacji Kupującego. Strony ustalą
wspólnie wszelkie poprawki, ulepszenia i modyfikacje pierwowzoru Produktu
Specjalnego na piśmie. Zaakceptowany przez Kupującego pierwowzór Produktu
Specjalnego stanowi podstawę do wszczęcia produkcji całej zamówionej partii
Produktu Specjalnego.
5. W przypadku wadliwości Produktu Specjalnego, powstałej na skutek wytycznych
Kupującego wskazanych w specyfikacji (dokumentacji technicznej) i/lub egzemplarzu
modelowym (wzorze) Produktu Specjalnego albo w pisemnym ustaleniu parametrów
pierwowzoru Produktu Specjalnego, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu
Specjalnego z jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym z tytułu gwarancji) jest
wyłączona.
6. Sprzedawca nie odpowiada również za wady Produktu Specjalnego, który został
wyprodukowany na podstawie zaakceptowanego przez Kupującego pierwowzoru
Produktu Specjalnego.
7. Sprzedawca rozpocznie produkcję całej zamówionej przez Kupującego partii Produktu
Specjalnego, pod warunkiem uprzedniej zapłaty pełnej ceny za wyprodukowanie
Produktu Specjalnego na zasadzie przedpłaty.
8. Kupujący zobowiązuje się do odbioru całej wyprodukowanej przez Sprzedawcę partii
Produktów Specjalnych na pierwsze wezwanie Sprzedawcy. Jeśli Kupujący nie ustali
ze Sprzedawcą trybu dostawy, zgodnie z § 5 ust. 1 OWH, Sprzedawca – po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu Kupującego do odbioru Produktów Specjalnych z
wyznaczeniem przynajmniej 14-dniowego terminu odbioru − na koszt i ryzyko
Kupującego, dostarczy całą partię zamówionych Produktów Specjalnych na adres
siedziby Kupującego. W takim przypadku, Sprzedawca nie odpowiada za Produkty
Specjalne z żadnego tytułu prawnego (w tym z gwarancji) po rozładowaniu ich w
miejscu siedziby Kupującego.
§ 5
DOSTAWA
1. Dostawa Produktów może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
a) transportem własnym Kupującego,
b) transportem przedsiębiorstwa przewozowego lub spedycyjnego.
2. Terminy dostaw wynikają z uzgodnień między Stronami. Terminy te mogą ulec
zmianom w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli termin dostawy uzależniony jest od ustalonego terminu przekazania dokumentacji
technicznej niezbędnej do produkcji, wówczas Kupujący zobowiązany jest do
terminowego przekazania kompletnej i czytelnej dokumentacji, a Sprzedawca nie
odpowiada za nieterminowe wykonanie realizacji wynikające z nieterminowego
przekazania dokumentacji lub przekazania dokumentacji niepełnej, niekompletnej bądź
nieczytelnej.
4. Środki transportu własnego Kupującego, przeznaczone do przewożenia Produktów,
powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.
5. Kupujący, który dokonuje odbioru Produktów własnym transportem lub przez
przewoźnika czy spedytora, odpowiada za właściwe zabezpieczenie Produktów na czas
transportu na swój koszt i na własne ryzyko. Środki transportu powinny być
wyposażone w m.in. ograniczniki przesuwu palet oraz pasy zaciskowe. Za ewentualne
straty i/lub uszkodzenia Produktów, powstałe w wyniku niewłaściwego transportu,
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Kupujący, chcąc skorzystać z dostawy transportem przedsiębiorstwa przewozowego lub
spedycyjnego, jest obowiązany dokonać wyboru na swój koszt i ryzyko takiego
przewoźnika lub spedytora, który na co dzień trudni się przewozem wyrobów takich
samych lub rodzajowo podobnych, jak oferowane przez Sprzedającego.
7. Kupujący, który zamierza dokonać odbioru Produktów transportem przewoźnika lub
spedytora, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy, przed dniem wydania Produktów,
następujące informacje:
a) nazwa firmy przewoźnika lub spedytora,
b) imię i nazwisko kierowcy,
c) numer rejestracyjny środka transportu,
d) numer i datę zamówienia,
e) inne np. ______________.
18. W chwili odbioru Produktów przez Kupującego, Produkty muszą być przez niego
zbadane pod względem jakościowym i ilościowym. Kupujący ma obowiązek
niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o wszelkich widocznych wadach
Produktów i/lub ich opakowań. Częściowy odbiór Produktów, z uwagi na wadliwość
pozostałej części, musi być szczegółowo opisany na dokumencie wydania
zewnętrznego (nazwa i ilość odebranych Produktów oraz nazwa, ilość i opis wad przy
wadliwych Produktach, które nie są odbierane przez Kupującego).
19. Produkty przyjęte (odebrane) przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych.
Odbiór Produktów potwierdzony podpisem osoby upoważnionej przez Kupującego na
dokumencie wydania Sprzedawcy, oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek
roszczeń związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi odebranych
Produktów.
20. W chwili wydania Kupującemu lub przewoźnikowi czy spedytorowi Produktów z
magazynu Sprzedawcy, wszelkie ciężary, ryzyko oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia związane z tymi Produktami, przechodzą na
Kupującego.
21. Kupujący może ustalić ze Sprzedawcą, że Sprzedawca będzie zobowiązany do
dostarczenia Produktów do wskazanego przez Kupującego miejsca transportem
własnym Sprzedawcy lub przy pomocy wybranego przez Sprzedawcę przewoźnika lub
spedytora. Koszty takiego transportu będą obciążać Kupującego, który zobowiązuje się
do ich uregulowania na podstawie faktury sprzedażowej. Koszty transportu będą
uwidocznione w osobnej rubryce.
22. Kupujący, w przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, jest zobowiązany
zapewnić, aby w miejscu przez niego wskazanym, znajdowała się osoba uprawniona do
odbioru Produktów (ze stosownym pełnomocnictwem podpisanym zgodnie z zasadami
reprezentacji Kupującego). W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego
nie będzie osoby uprawionej do odbioru Produktów, Sprzedawca ma prawo wydać
Produkty osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu i na rzecz Kupującego,
na wyłączny koszt i ryzyko Kupującego.
23. W przypadku dokonania dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub wybranym
przez niego transportem przewoźnika lub spedytora, Kupujący zobowiązany jest do
zbadania i odbioru jakościowego i ilościowego Produktów, po dokonanym transporcie
i rozładunku Produktów.
24. Każdorazowe wydanie Produktów Kupującemu udokumentowane jest na podstawie
dokumentu wydania zewnętrznego, podpisanego przez Kupującego i osobę realizującą
transport Produktów. W dokumencie wydania zewnętrznego należy poczynić wszelkie
uwagi (w tym wskazać ewentualne wady) co do dostarczonych Produktów.
25. W przypadku niemożliwości dokonania dostawy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Kupujący, jest on zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów
Sprzedającego powstałych z powodu tych okoliczności.
§ 6
PŁATNOŚCI
1. Płatności za zamówione i dostarczone Kupującemu Produkty dokonywane są
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba, że Strony ustalą indywidualnie
inny sposób płatności.
2. Faktura VAT za zamówione i dostarczone Produkty zostaje każdorazowo
przekazywana Kupującemu przez Sprzedawcę z określeniem terminu i sposobu zapłaty.
Za datę zapłaty Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Sprzedawcy, wskazany każdorazowo w fakturze VAT, chyba, że Strony
ustaliły inny sposób płatności.
3. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby przez niego
upoważnionej.
4. W przypadku, jeśli przepisy prawa wskazują Kupującego jako podmiot zobowiązany
do rozliczenia podatku VAT, wówczas Sprzedawca posiadający siedzibę̨ na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale który jest
zarejestrowany na potrzeby podatku VAT na terytorium RP, na fakturze
dokumentującej wykonanie Usługi musi zawrzeć adnotację o następującej treści:
„odwrotne obciążenie/reverse charge procedure". Kupujący rozliczy podatek VAT
zgodnie z w/w procedurą.
5. W przypadku opóźnienia płatności z jakiejkolwiek przyczyny, Sprzedawcy przysługuje
prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w
wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 684).
6. Po upływie terminu płatności określonego w fakturze VAT, Sprzedawca ma prawo
wstrzymać Kupującemu dostawy Produktów do czasu uregulowania wszelkich
płatności. W takiej sytuacji, wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się
natychmiast wymagalne, bez względu na ustalony termin zapłaty.
7. Wstrzymanie dostaw lub postawienie w stan wymagalności wszelkich płatności
Sprzedawcy wobec Kupującego, o których mowa w ustępie powyżej, ma ten skutek, że
Kupujący traci możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za
szkody wynikłe dla niego wskutek wstrzymania dostaw i natychmiastowego żądania
zapłaty wszelkich należności.
8. Do czasu całkowitej zapłaty (uregulowania pełnej kwoty faktury VAT), Produkty
pozostają własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w zapłacie, z jakiejkolwiek
przyczyny, Sprzedawca może żądać zwrotu dostarczonych, a nieopłaconych
Produktów. W takim przypadku, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko
zwrócić wszystkie nieopłacone Produkty w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w
ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisemnego żądania Sprzedawcy.
9. Sprzedawca może żądać przedpłaty za zamówione przez Kupującego Produkty, jeżeli
jest to pierwsze zamówienie na rzecz Kupującego lub jeżeli posiada informacje co do
sytuacji finansowej Kupującego, które mogą sugerować, iż nie dokona on w terminie
zapłaty za zamówione Produkty, tj. m.in., gdy:
a) Kupujący uprzednio nie regulował terminowo płatności,
b) Sprzedawca może pozwać lub już pozwał Kupującego o zapłatę z tytułu
zamówionych i dostarczonych mu Produktów,
c) wobec Kupującego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o
wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
§ 7
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych, jeżeli jest ono następstwem siły wyższej.
2. Na potrzeby OWH, sformułowanie „siła wyższa” oznacza wszelkie zdarzenia
niezależne od woli Stron, znajdujące się poza ich kontrolą, którym pomimo dołożenia
należytej staranności nie można zapobiec. W szczególności wydarzeniami takimi są:
wojna, zamieszki, pożar, powódź, wypadki, kradzież z włamaniem, strajki, redukcja
dostępu do energii elektrycznej lub brak możliwości jej otrzymania, akty normatywne
lub decyzje administracyjne.
3. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wystąpieniu
okoliczności określonych w ustępie 1 powyżej.
4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać́ się ze swoich zobowiązań z powodu
działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej
Strony o tym fakcie, nie później niż̇ w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia
oraz przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.
5. Gdy Siła Wyższa ustanie druga strona powinna zostać powiadomiono o tym fakcie
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Niedopełnienie powyższego wymogu
spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie Siły Wyższej. W przypadku
uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego
wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej
Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Towary lub usługi wykonane do daty wystąpienia
zdarzenia Siły Wyższej uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w
Umowie.
§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW.
REKLAMACJA
1. Strony, na podstawie art. 558 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie wyłączają
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w zakresie jakichkolwiek czynności
związanych choćby pośrednio z zamówionymi i dostarczonymi Kupującemu
Produktami.
2. Wszelkie roszczenia z tytułu wad Produktów, Kupujący jest uprawniony zgłaszać w
ramach gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę jako producenta Produktów, jeżeli taka
gwarancja jest przez Sprzedawcę w danym przypadku udzielona.
3. Szczegółowe zasady gwarancji znajdują się w Kartach gwarancyjnych poszczególnych
Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
4. W przypadku stwierdzenia jakikolwiek wad w Produktach i/lub ich opakowaniach,
Kupujący jest zobowiązany do ich odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem
i złożenia pisemnej reklamacji.
5. Kupujący nie może wykorzystać wadliwych Produktów w swojej działalności
gospodarczej. Wszelkie wady, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić
Sprzedawcy.
6. W sytuacji stwierdzenia przez Kupującego po rozładunku wad Produktów i
wykorzystania ich mimo tego w swojej działalności gospodarczej, Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jak również nie ponosi żadnych kosztów
związanych z demontażem i ponownym zamontowaniem Produktów.
7. W przypadku stwierdzenia wady Produktów – ilościowej lub jakościowej − Kupujący
jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych złożyć
Sprzedawcy reklamację na piśmie, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
8. Warunkiem rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego jest przedłożenie przez
Kupującego:
a) pisemnej reklamacji ze szczegółowym opisem wad Produktów,
b) dokumentacji fotograficznej, prezentującej wady Produktów,
c) faktury zakupu Produktów,
d) dokumentu wydania zewnętrznego, dokumentującego dostawę Produktów,
e) innych niezbędnych dokumentów, np.: _________________________.
9. Po zweryfikowaniu dokumentów reklamacyjnych, o których mowa w ustępie powyżej
oraz terminowości zgłoszenia reklamacji, osoba upoważniona przez Sprzedawcę
dokona oględzin reklamowanych Produktów.
10. Sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie dokonania oględzin. Kupujący jest
obowiązany udostępnić wadliwe Produkty osobie upoważnionej przez Sprzedawcę w
miejscu będącym przedmiotem oględzin, które Strony wspólnie ustalą.
11. Kupujący powinien być obecny podczas oględzin wadliwych Produktów. Strony, po
dokonaniu wspólnych oględzin, ustalą treść protokołu reklamacyjnego i podpiszą go.
12. W przypadku niestawienia się podczas oględzin przez Kupującego lub osobę przez
niego upoważnioną na piśmie, osoba upoważniona przez Sprzedawcę dokona oględzin
samodzielnie sporządzając i podpisując protokół reklamacyjny. Kupujący w żadnym
przypadku nie jest uprawniony bądź upoważniony do samodzielnego sporządzenia
protokołu reklamacyjnego.
13. Nieudostępnienie wadliwych Produktów osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
dokonania oględzin, uważa się za odstąpienie przez Kupującego od reklamacji. W takim
przypadku osoba upoważniona przez Sprzedawcę sporządza szczegółową notatkę, która
stanowi podstawę odrzucenia reklamacji Kupującego.
14. Po przeprowadzeniu oględzin, Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie
30 dni. Sprzedawca poinformuje Kupującego o rozpoznaniu reklamacji.
15. W przypadku uznania reklamacji, zasady dalszego postępowania (wymiana wadliwych
Produktów, ich naprawa, obniżenie ceny, udzielenie przyszłych rabatów, terminy i inne)
będą określone w pisemnym porozumieniu Stron.
16. W sytuacji dokonania wymiany Produktów na nowe i wolne od wad, Produkty wadliwe
po wymianie stają się własnością Sprzedawcy. Sprzedawca odbierze wadliwe Produkty
od Kupującego na swój koszt.
17. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady i/lub uszkodzenia Produktów zostaje
wyłączona, jeśli wady i/lub uszkodzenia powstały na skutek:
a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki montażu dostarczonych
Produktów,
b) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami
dostarczonych Produktów,
c) nieprawidłowego transportu czy przechowywania dostarczanych Produktów,
d) siły wyższej.
18. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdyby ponosił
on odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu prawnego, to odpowiedzialność ta jest
ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego i nie może przekroczyć wartości netto
sprzedanych i opłaconych Produktów objętych ww. odpowiedzialnością.
§ 9
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeśli Sprzedawca dopuszcza się udokumentowanej
i udowodnionej zwłoki w wykonaniu zamówienia, przekraczającej 60 dni, chyba, że
Strony postanowią inaczej na piśmie. Odstąpienie od umowy jest możliwe pod
warunkiem, że Kupujący co najmniej dwa razy wezwał na piśmie Sprzedawcę do
prawidłowego wykonania umowy.
2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w
zapłacie ceny lub w odbiorze Produktów dłuższego niż 14 dni.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany OWH wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. W razie, gdyby jakiekolwiek z postanowień OWH okazało się nieważne lub
niewykonalne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień.
3. W sprawach spornych Strony dołożą wszelkich starań w celu uzyskania rozwiązań
ugodowych. Ewentualne spory, mogące wynikać w związku realizacją umowy, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. W kwestiach nieuregulowanych w OWH zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Wiedeń, 1980).
5. Niniejsze OWH obowiązują od dnia 20.07.2021 r.