O firmie

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
MROZEK ROBERT EUROSIM3 P.P.H.U

NIP: 6841728826, REGON: 180146729

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: Mrozek Robert EUROSIM3 P.P.H.U.; NIP: 6841728826; REGON: 180146729; adres miejsca wykonywania działalności: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 3, 38 – 400 Krosno; adres do doręczeń: ul. Jana Pawła II, nr 16, 38 – 406 Odrzykoń (dalej zwany również jako: „EUROSIM3”) jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie: https://eurosim3.pl/pl/kontakt/; e-mail: iod@eurosim3.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

*    w każdym celu prawnie dopuszczalnym na podstawie twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);

*    w celu zawarcia umowy, jej realizacji, obsługi reklamacji - na podstawie twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celach analitycznych np.: ocena dostawców, ocena zadowolenia Klienta, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. Kategorie twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie twoich danych:

podstawowe dane identyfikacyjne

elektroniczne dane identyfikacyjne

czynności służbowe

umowy oraz ugody

zezwolenia

reklamacje, incydenty oraz wypadki

wyróżnienia

szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników

dane dotyczące zamieszkania

dane dot. zdrowia fizycznego

edukacja i szkolenia

nauczanie akademickie

zawód i zatrudnienie

aktualne zatrudnienie

rekrutacja

zakończenie pracy

kariera

nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy

medycyna pracy

wynagrodzenie

organizacja pracy

szkolenie na stanowisko

dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień

nagrania wideo

wizerunek

obszary monitoringu wizyjnego

 

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np.:

BHP, likwidacja szkód, służby księgowe.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski.

 

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych przetwarzamy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. Twoje prawa:

Przysługuje ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali twoje dane; możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych; możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(sprzeciw "marketingowy")

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: https://eurosim3.plZasady przetwarzania danych osobowych/

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@eurosim3.pl lub udaj się do naszej siedziby.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że ty to ty, czyli odpowiednio cię zidentyfikować.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez ciebie danych jest:

*    warunkiem zawarcia umowy

*    dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych będziemy zmuszenie odmówić zawarcia Umowy.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)